Aankoop- en
verkoopvoorwaarden

Kopers en Verkopers die deelnemen aan veilingen van Campo NV verbinden zich ertoe kennis te hebben genomen van de hierna besproken voorwaarden. De Verkoper aanvaardt deze algemene voorwaarden door het louter inbewaargeven van werken aan CAMPO NV. Hij verklaart deze ontvangen te hebben en de draagwijdte ervan te hebben begrepen. De Koper is gebonden aan de algemene voorwaarden door de deelname aan de veiling, welke steeds voorafgegaan wordt door een formele registratie. Afwijkingen van de hierna opgesomde voorwaarden kunnen enkel in zeer uitzonderlijke gevallen, mits bijzondere motivering, worden toegestaan door een schriftelijke, aan de registratie of inbewaringgeving voorafgaandelijke bevestiging vanwege Campo NV.

Artikel 1. De Koper
De koper is een natuurlijke persoon die handelt in eigen naam of als gevolgmachtigde en is persoonlijk en zonder enige beperking aansprakelijk voor het nakomen van de algemene voorwaarden alsook de financiële en andere verplichtingen die voortvloeien uit het toegewezen bod. Hij/zij registeert zich voor aanvang van de veiling. Teneinde communicatie te vereenvoudigen zal een emailadres worden gevraagd. Kopers die online bieden, registeren zich 24u voor aanvang van de veiling online. Door de registratie bevestigt de koper de algemene voorwaarden ontvangen te hebben, en deze uitdrukkelijk aanvaard te hebben.

Artikel 2. Zitdag
Het bieden op loten kan door een mondeling of schriftelijk bod, via een tijdige aanvraag van een telefonische lijn of online. De veilingmeester wijst het lot toe aan de hoogstbiedende kandidaat koper. Bij betwisting over de toewijzing tussen verschillende kandidaat-kopers is het steeds de veilingmeester die beslist aan wie het lot wordt toegewezen zonder enig recht op verhaal en/of regres van de niet- aanvaarde koper.

Artikel 3. Kosten voor de Koper
De koper betaalt de verkoopkosten en het volgrecht, indien dit laatste van toepassing is. De verkoopkosten voor de koper bedragen 22% op de hamerprijs (zijnde de prijs waarvoor het werk effectief geveild wordt), inclusief BTW op de marge, tenzij andersluidend en uitdrukkelijk overeengekomen met CAMPO NV. Kopers die online bieden, betalen 3% op de hamerprijs bovenop de gangbare kost van 22% op diezelfde hamerprijs. Het volgrecht wordt enkel geheven voor kunstenaars uit de EU lidstaten en de landen buiten de EU waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt. Het volgrecht wordt aangerekend tot en met 70 jaar na het jaar van het overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000,00 of meer. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :

  • 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000,00;
  • 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00;
  • 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000,00;
  • 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00;
  • 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000,00.
    Het maximumbedrag van het volgrecht bedraagt € 12.500,00.

Kopers van buiten de EU die het aangekochte werk buiten de EU wensen te exporteren, kunnen de betaalde BTW terugvorderen na het voorleggen van de nodige uitvoerdocumenten (zonder dat CAMPO hieromtrent enige garanties biedt, dan wel verantwoordelijkheid kan oplopen). Loten waarvan de verkoper afkomstig is van een land buiten de Europese Unie, zijn onderhevig aan een bijzondere BTW regeling waardoor de verkoopkosten 28% in plaats van 22% op de hamerprijs bedragen, BTW op de marge inbegrepen. Bij een gerechtelijke verkoop is het mogelijk dat andere commissies aangerekend worden. De desbetreffende gerechtsdeurwaarder zal deze voorwaarden bekend maken vóór de veiling .
De koper verklaart uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van voormelde fiscale en andere wetgeving ter zake en zich in regel te zullen stellen zonder enige recht op verhaal jegens CAMPO NV. CAMPO NV biedt dienaangaande geen enkele garanties en het is de koper zelf die hiertoe het nodige dient te ondernemen en de ter zake dienende wetgeving dient te respecteren.

Artikel 4. Betaling en afhaling
Vanaf de toewijzing van een lot aan een Koper, worden de risico’s op tenietgaan, verlies en/ of beschadiging van en door de goederen aan hem overgedragen en is hij verplicht de overeengkomen prijs inclusief aanhorigheden te betalen. De koper wordt verzocht binnen de vijf werkdagen na datum aankoop de aangekochte werken te betalen en af te halen. Alle betalingen gebeuren in EURO. CAMPO NV aanvaardt cash betalingen enkel tot het bedrag van €2.999,00. Indien het totale bedrag van de aankoop hoger is dan 2.999€, kan de koper het saldo via bankcontact, bankoverschrijving of met een gecertificeerde bankcheque betalen. De BTW is in de uiteindelijke verkoopprijs inbegrepen. CAMPO NV is niet verantwoordelijk voor verlies of schade van de goederen na de toewijzing van de loten. De koper staat zelf in voor het transport, de bewaarneming en goede zorgen van de aangekochte loten vanaf het sluiten van de aankoop. In het uitzonderlijke geval van terugbetaling van ontvangen gelden, om welke reden dan ook, kunnen er geen interesten verhaald worden lastens CAMPO NV.

Artikel 5. Niet betaling of niet afhaling van de loten
In geval van niet betaling van het lot en/of niet afhaling binnen de in artikel 4 gestelde termijn, zal de Koper zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn van 2% per begonnen maand met een minimum van 5€ per dag. Dit bedrag dekt ondermeer de extra verzekerings-en opslagkosten m.b.t. de goederen. Teneinde van de koper een correcte betaling te bekomen is CAMPO NV gemachtigd om na ingebrekestelling de volgende maatregelen te nemen lastens de koper zonder afbreuk te doen aan haar rechtsvorderingen ten gronde voor geleden schade welke zij navolgend nog kan laten gelden:
• elk ander lot inhouden dat werd gekocht tijdens dezelfde veiling of bij eerdere veilingen tot wanneer het totaalbedrag wordt betaald;
• het betreffende lot opnieuw te koop aanbieden
• elk later (hoger) bod gedaan door de in gebreke blijvende koper kan door CAMPO NV geweigerd worden

Artikel 6. Beschrijving van de loten
De loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden en overeenkomstig de beschrijving die eraan werd gegeven. De afbeeldingen van de werken in de catalogus en op de website zijn louter indicatief en dienen enkel ter illustratie van het werk. De koper wordt de mogelijkheid geboden tijdens de kijkdagen voorafgaand aan de veiling de werkelijke staat van het werk te verifiëren. CAMPO NV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, nalatigheden, garanties, onjuiste voorstellingen, vergissingen, etc… aangaande de beschrijving, schatting, waarde, herkomst, authenticiteit en deugdelijkheid van de loten. Ons team doet zijn uiterste best om de auteur, de handtekening, de datum, de herkomst, de toekenning en de authenticiteit van de loten naar best vermogen en volgens de regels van goed huisvaderschap te verifiëren maar kan hiervoor in geen geval verantwoordelijk worden gesteld door de koper, dan wel enige andere partij. In het geval dat de koper de authenticiteit van zijn aangekocht lot betwitst, dient hij dit per aangetekend schrijven kenbaar te maken aan CAMPO NV binnen de 21 dagen na datum van aankoop van het desbetreffend lot. CAMPO NV zal de verkoper contacteren en kan éénzijdig beslissen de verkoop te ontbinden en de gemaakte kosten door CAMPO NV of andere partijen te verhalen op de verkoper. Campo NV houdt zich het recht voor om alle rechtstreekse en onrechtstreeks schade, ook commerciële schade, op de desbetreffende Verkoper, dan wel enige andere aansprakelijke partij, te verhalen.

Artikel 7. Aankoopopdrachten en telefonisch opbod
Kopers kunnen aan een derde een aankoopopdracht geven. Deze lastgevingsopdracht gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en in naam en voor rekening van de koper. Indien twee aankoopopdrachten op hetzelfde lot en voor dezelfde prijs binnenkomen, zal de veilingmeester voorrang geven aan de opdracht die het eerst binnenliep toegewezen zonder enig recht op verhaal van de niet- aanvaarde koper jegens CAMPO. Kopers die ervoor kiezen om te bieden per telefoon dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling hun identiteitsgegevens aan de medewerkers van CAMPO NV te bezorgen per mail of per brief waarbij CAMPO zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voorbehoudt de juistheid van deze identiteitsgegevens en/ of lastgevingsmandaat nader te verifiëren zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. CAMPO NV heeft het recht om ook bancaire gegevens op te vragen van de kandidaat-kopers.
De klant dient duidelijk het lotnummer en het telefoonnummer waarop hij/zij gebeld wenst te worden aan onze medewerkers te bezorgen. Bij telefonische biedingen is CAMPO NV niet aansprakelijk voor communicatiestoornissen (bezette of onderbroken lijnen) en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, vergissingen, onduidelijkheden en andere problemen welke kunnen voortvloeren uit de veiling.

Artikel 8. De Verkoper en de oorsprong van het aangeboden werk
De verkoper is de eigenaar of handelt in naam van de eigenaar (mandaat en/of volmacht) van het werk dat aan CAMPO NV wordt toevertrouwd ter verkoping. Indien er meerdere eigenaars zijn, volstaat de acceptatie van de verkoopsvoorwaarden door één van hen (bv. naar aanleiding van de registratie) als bindend voor alle andere mede-eigenaars conform de regels van de mede-eigendom van het burgelijk wetboek. De Verkoper bevestigt met de loutere aanbieding tot verkoop van diens werk(en) nadrukkelijk het goed in rechtmatig bezit te hebben, op te treden als rechtmatige eigenaar te goeder trouw (art.2279 BW) en dat er geen juridische of andere belemmeringen zijn om het goed te verkopen (bijv: geen beslag op roerend goed, geen inpandgeving, vrij van gebreken en niet bezwaard met één of ander zakelijk recht, geen diefstal, …).

Correcte informatie over de authenticiteit, de waarde, herkomst, deugdelijkheid alsook de staat van het werk wordt door de Verkoper in eer en geweten aan CAMPO NV overgedragen waarbij deze laatste in geen enkel geval verantwoordelijk kan worden gesteld voor fouten, vergissingen, nalatigheden, onjuiste voorstellingen dan wel bedrog door de koper en/of verkoper, dienaangaande. Daarbij bevestigt de Verkoper dat over het aangeboden werk geen betwisting bestaat, noch over de eigendomstitel, noch over de authenticiteit, deugdelijkheid en herkomst. In geval achteraf zou blijken dat een werk toch deel zou uitmaken van diefstal of een gerechtelijke procedure is de Verkoper verplicht de netto opbrengst uit de verkoop terug te betalen aan CAMPO NV. Koper en verkoper verklaren hierbij uitdrukkelijk dat zij op de hoogte zijn van en zich in regel te stellen met alle geldende normen en regelgeving omtrent werken afkomstig van een land buiten de EU.

Artikel 9. Modaliteiten van de verkoop
CAMPO NV verbindt zich ertoe om alle werken die worden toevertrouwd als een goede huisvader te bewaren. Indien na bewaargeving een betwisting zou ontstaan over de staat van het werk, kunnen CAMPO NV en de medewerkers hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Een werk dat bij de aanvaarding niet (tijdig) geprotesteerd wordt door koper/verkoper, wordt geacht te zijn ontvangen in dezelfde staat waarin het zich bevond t.t.v de toevertrouwing aan CAMPO NV. Een werk dat door de verkoper werd ingebracht in het veilingsprocédé kan niet voortijdig worden teruggenomen. Het aanvaarden van het werk is voor CAMPO NV tevens geen verplichting om deze in de veiling te koop aan te bieden. Alle werken worden aanvaard zonder limietprijs tenzij schriftelijk en andersluidend overeengekomen. In geval de start- of limietprijs niet wordt bereikt, worden ze ingehouden en worden ze, tenzij anders overeengekomen, aangeboden op de After Sale. De verkoper kan er ook voor opteren het ingehouden werk in de volgende live veiling terug aan te bieden. Voor goederen met een geschatte waarde van minder dan € 1000 worden geen limieten aanvaard tenzij anders overeengekomen. Op de bekomen hamerprijs wordt een commissie van 15% ingehouden ten behoeve van CAMPO NV, tenzij anders overeengekomen.

Werken die niet werden verkocht en die niet in de volgende veiling worden aangeboden, moeten binnen de 21 dagen na de live veiling worden opgehaald. Na deze termijn wordt een bewaringsvergoeding van 2% per begonnen maand aangerekend met een minimum van 5€ per dag per lot. Indien na 1 jaar het werk niet werd opgehaald, behoudt CAMPO zich de mogelijkheid deze werken te koop aan te bieden op de eerstvolgende veiling zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsvorderingen welke CAMPO ter zake zou kunnen laten gelden. Met de opbrengst worden de verschuldigde bewaarkosten vereffend. Het resterende bedrag, overblijvende saldo wordt na schuldcompensatie aan de verkoper betaald. De uitbetaling van verkochte werken gebeurt uiterlijk vier weken na de veiling, op uitdrukkelijk opschortende dan wel ontbindende voorwaarde dat de Koper tijdig betaalt. Bij niet betaling van de Koper of betwisting over het werk, kan CAMPO NV de betaling aan de Verkoper uitstellen tot het verschuldigde bedrag werd bekomen van de Koper. CAMPO NV kan nooit verplicht worden de uitbetaling aan de Verkoper uit te voeren, zolang de Koper niet het volledige koopprijs plus kosten en commissies betaald heeft. De verkoper die BTW-plichtig is en in die hoedanigheid de werken verkoopt zal op voorhand de facturatiegevens aan CAMPO NV bezorgen.

Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door CAMPO NV bevestigd worden, worden als onbestaande beschouwd.

Artikel 10. Recht en jurisdictie
De huidige algemene voorwaarden worden enkel en alleen getoetst aan de gangbare, toepasselijke regelgeving in België. Alle geschillen inzake voorliggende voorwaarden zullen worden beslecht volgens het Belgisch recht en voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Trust in art.
 
Trust in art.